بازرسی چاه ارت

 

بازرسی چاه ارت بر اساس ماده ۱۳-۲-۵ محبث سیزدهم مقررات ملی صنعت ساختمان (تاسیسات الکتریکی را باید قبل از شروع بهره برداری یا پس از هر تغییر عمده در آن آزمود تا نسبت به صحت کارهای انجام شده طبق این مقررات اطمینان حاصل شود). همچنین بر اساس بند پ ۱-۹-۴ مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (در پایان کار احداث هر الکترود زمین و از آن پس به صورت دوره ای باید مقاومت آن را نسبت به جرم کلی زمین به کمک دستگاه های قابل قبول برای انجام این کار و توسط افراد کار آزموده اندازه گیری کرد و اگر تغییرات قابل ملاحظه ای در مقاومت الکتریکی مشاهده شد نسبت به توسعه سیستم اتصال زمین با احداث الکترودهای جدید اقدام نمود).

علاوه بر آن بر اساس ماده ۲۲-۷-۸-۵ مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (آزمون اندازه گیری مقاومت الکترود زمین باید با استفاده از تجهیزات و روش های تایید شده به صورت دوره ای تست چاه ارت انجام شود).

بازرسی چاه ارت

بازرسی چاه ارت

انواع روش های تست چاه ارت و اندازه گیری مقاومت الکترود زمین:
تست چاه ارت و بازرسی ارتینگ (اندازه گیری مقاومت سیستم ارت) به روش ۶۲٪
تست چاه ارت و بازرسی ارتینگ (اندازه گیری مقاومت سیستم ارت) به روش افت ولتاژ
تست چاه ارت و بازرسی ارتینگ (اندازه گیری مقاومت الکترود زمین) به روش کلاسیک
تست چاه ارت و بازرسی ارتینگ (اندازه گیری مقاومت الکترود زمین) به روش شیب
تست چاه ارت و بازرسی ارتینگ  (اندازه گیری مقاومت الکترود زمین) به روش آزمون ۹۰/۱۸۰
بازرسی چاه ارت (اندازه گیری مقاومت الکترود زمین) به روش چیدمان مثلثی
بازرسی چاه ارت (اندازه گیری مقاومت الکترود زمین) به روش تکنیک الکترود متصل
بازرسی چاه ارت (اندازه گیری مقاومت سیستم ارت) به روش دو الکترودی (ارت مرده)
بازرسی چاه ارت (اندازه گیری مقاومت الکترود زمین) بدون کوبیدن میله
بازرسی چاه ارت (اندازه گیری مقاومت الکترود زمین) به روش تزریق جریان (کلمپی)
بازرسی چاه ارت (اندازه گیری مقاومت الکترود زمین) به روش سه نقطه

ﻫﺸﺪارﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ به هنگام بازرسی چاه ارت

ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم بازرسی ارتینگ و تست چاه ارت، ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ وﯾﮋه ای وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻘﺎ” آن را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار دهند. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻣﻜﺎن دارد در همان زﻣﺎﻧﻲ که تست چاه ارت درﺣﺎل اﻧﺠﺎم هستند، ﯾﻚ اﺗﺼﺎﻟﻲ درﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺪرت ﻣﻨﺠﺮ به ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎدی از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﺷﻮد. اﯾﻦ مسأله ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﻟﺘﺎژهای ﺑﺰرﮔﻲ را روی میله های وﻟﺘﺎژ وﺟﺮﯾﺎن وﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.

نکته ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ  در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ارﺗﯿﻨﮓ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ و ارت ﻣﺮده

 همیشه ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﻫﺮ اﺗﺼﺎل ارت وﯾﺎ ﻫﻢ ﺑﻨﺪی اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن اﺗﺼﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎ اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺮاد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. ﺑﺴﯿﺎر دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮐﺮدن اﺗﺼﺎل ارت در ﯾﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﯾﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮق ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ اﻓﺮاد ﺷﺪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎز ﮐﺮدن اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻞ ارت، ﺗﻮﺳﻂ آﻣﭙﺮ ﻣﺘﺮ ﮐﻠﻤﭗ دار ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮری از ﮐﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﻮد. در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﻟﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺮﻣﺎل ﻫﯿﭻ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از ﮐﺎﺑﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﻋﺒﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

 در ﺧﺼﻮص ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﻫﻢ ﺑﻨﺪی ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭘﯿﭻ اﺗﺼﺎل ﮐﺎﺑﻞ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﭻ اﺗﺼﺎل ﺑﺪﻧﻪ وﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﺷﺪه دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ وﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﺷﺪه را ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮐﺮدن از ﭘﯿﭻ ﺑﻪ ﻃﻮر آزاد رﻫﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﻟﺘﻤﺘﺮ وﻟﺘﺎژ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﭘﯿﭻ اﺗﺼﺎل وﮐﺎﺑﻞ (ﺳﯿﻢ) ﺑﺎز ﺷﺪ را اﻧﺪازه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻨﺒﺎده زﻧﯽ وﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن اﺗﺼﺎﻻت را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *